Shestibratov, K.A.1; Baranov, O.Y.2; Subbotina, N.M.1; Lebedev, V.G.1; Panteleev, S.V.2; Krutovsky, K.V.3,4,5,6; Padutov, V.E.2
1 Forest Biotechnology Group, Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow, Russia
2 Laboratory for Genetics and Biotechnology, Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus
3 Department of Forest Genetics and Forest Tree Breeding, George-August University of Göttingen, Göttingen, Germany
4 Laboratory of Population Genetics, Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
5 Laboratory of Forest Genomics, Genome Research and Education Center, Institute of Fundamental Biology and Biotechnology, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
6 Department of Ecosystem Sciences and Management, Texas A and M University, College Station, United States
Forests, 2018, Vol. 9, N 12, 732
DOI: 10.3390/f9120732
Опубликовано: 23 November 2018 

Nevskaya, E.V.1; Borodulin, D.M.2; Potekha, V.L.3; Nevskiy, A.A.1; Lobasenko, B.A.2; Shulbaeva, M.T.2
1 Scientific Research Institute for the Baking Industry, Moscow, Russia
2 Kemerovo State University, Kemerovo, Russia
3 Grodno State Agrarian University, Grodno, Belarus
Foods and Raw Materials, 2018, Vol. 6, N 1, pp. 99-109
DOI: 10.21603/2308-4057-2018-1-99-109
Опубликовано: 2018 

Marozau, A.1; Baranov, O.Yu.2
1 Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry in Hajnowka, Poland
2 Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Laboratory of Genetics and Biotechnology, Section of Genomic Research, Gomel, Belarus
Folia Forestalia Polonica, Series A, 2018, Vol. 60, N 4, pp. 281-291
DOI: 10.2478/ffp-2018-0029
Опубликовано: January 2018 

The Institute for Fruit Growing of NAS of Belarus, Samokhvalovitchy, Minsk reg., Belarus
Taranau, А.; Kazlouskaya, Z.; Palubiatka I.
Institute for Fruit Growing, Samokhvalovitchy, Minsk reg., Belarus
Fruit Growing Research, 2018, Vol. 34, pp. 63-66
DOI: 10.33045/fgr.v34.2018.12
Опубликовано: January 2018 

Rodzkin, A.1; Kundas, S.1; Charnenak, Y.1; Khroustalev, B.1; Wichtmann, W.2
1 Belarus National Technical University, Minsk, Belarus
2 Michael Succow Foundation, Greifswald, Germany
Environmental and Climate Technologies, 2018, Vol. 22, N 1, pp. 118-131
DOI: 10.2478/rtuect-2018-0008
Опубликовано: on-line 13 December 2018 

Lipikhina, Y.A.1; Evtushenko, E.V.1; Lyusikov, O.M.2; Gordei, I.S.2, Gordei, I.A.2; Vershinin, A.V.1
1 Institute of Molecular and Cellular Biology SB RAS, Novosibirsk, Russia
2 Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
BioMed Research International, 2018, Vol. 2018, Article ID 2097845, 6 p.
DOI: https://doi.org/10.1155/2018/2097845
Опубликовано: 26 November  2018